Advies op maat

Snel geholpen

Lees onze reviews

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Restart Systems ICT-computerservice
1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Restart Systems. 1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.
2. Definities 2.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht verstrekt. 2.2 Opdrachtnemer: Restart Systems, de partij die de opdracht aanvaardt en uitvoert.
3. Diensten 3.1 Restart Systems biedt ICT-diensten aan, waaronder computerreparatie, onderhoud, installatie van software en hardware, netwerkbeheer, en adviesdiensten. 3.2 Specifieke afspraken over de te verrichten diensten worden schriftelijk vastgelegd in een offerte of overeenkomst.
4. Offertes en Overeenkomsten 4.1 Alle offertes van Restart Systems zijn vrijblijvend en geldig gedurende 7 dagen na de datum van uitgifte. 4.2 Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Restart Systems.
5. Prijzen en Betaling 5.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 5.2 Betaling dient te geschieden binnen 20 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 5.3 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Restart Systems gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.
6. Uitvoering van de Overeenkomst 6.1 Restart Systems zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 6.2 Restart Systems heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7. Verplichtingen van de Opdrachtgever 7.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Restart Systems aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Restart Systems worden verstrekt. 7.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Restart Systems haar werkzaamheden onbelemmerd en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten.
8. Aansprakelijkheid 8.1 Restart Systems is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Restart Systems. 8.2 Restart Systems is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9. Garanties 9.1 Restart Systems garandeert dat de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen. 9.2 Op geleverde producten en onderdelen geldt de fabrieksgarantie, tenzij anders overeengekomen.
10. Overmacht 10.1 Restart Systems is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11. Geschillen 11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Restart Systems partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Restart Systems is gevestigd.

Chat openen
Welkom bij de chatbox van Restart Systems, waarmee kunnen we je helpen?